مقایسه دو روش علمی با استفاده از شاخصهای آماری


 

نگاشته شده در تاریخ:1392/6/17 تعداد مشاهده: 1910


Reference :  A Review of Spatial Interpolation Methods for Environmental Scientists , Jin Li and Andrew D. Heap , Geoscience Australia Record 2008/23 , page 44 , table 4.1

 

از شاخصهای آماری برای مقایسه دو روش علمی با یکدیگر استفاده می گردد ، که این شاخصها در جدول زیر نشان داده شده است :